Youth Services

Sainmhíniú ar Obair don Aos Óg

Sainmhíníonn an tAcht um Obair don Aos Óg, 2001, obair don aos óg mar chlár pleanáilte oideachais atá deartha chun cuidiú le agus feabhsú a dhéanamh ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta dhaoine óga trína rannpháirtíocht dheonach, agus: a) atá ag cur lena n-oideachas agus a n-oiliúint fhoirmeálta; agus, b) atá curtha ar fáil go príomha ag ógeagraíochtaí deonacha.

Ról an Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

 • Cuidiú agus tacaíocht a chur ar fáil d’Eagraíochtaí um Obair don Aos Óg i gCo. Dhún na nGall;
 • Riarachán a dhéanamh ar Dheontais a bhaineann leis an Óige, deontais a thagann ó Oifig an Aire Leanaí & Gnóthaí Óige (OALGO)agus ó ghníomhaireachtaí reachtúla eile;
 • An Chreat Náisiúnta um Chaighdeáin Cáilíochta na hOibre don Ógra a chur i bhfeidhm;
 • A bheith rannpháirteach i gcuid oibre Choiste Seirbhísí na bPáistí;
 • A bheith rannpháirteach i gCoistí nó i nGrúpaí eile a bhfuil baint acu leis an aos óg;
 • An Tuarascáil Bhliantúil fá Sholáthar Seirbhíse don Aos Óg a chur i gcrích don OALGO; agus,
 • Coiste um Obair don Aos Óg a bhunú ar mhaithe le comhairle agus moltaí a thabhairt don Bord Oideachais agus Oiliúna  ar chur i ngníomh a fheidhmeanna i dtaca le hobair don aos óg.

Cláracha um Obair don Aos Óg i nDún na nGall

I gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall tacaíocht riaracháin/airgeadais ar fáil, go díreach nó go comhoibríoch, do na Cláracha Óige seo a leanas ar fud Dhún na nGall:

 • Scéim Forbartha an Óige a reáchtálann Foróige
 • An Clár Daybreak a reáchtálann Seirbhís Óige Dhún na nGall Teo.
 • Lárionaid Eolais don Óige, Baile Dhún na nGall agus  Leitir Ceanainn.
 • An Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla
 • An Clár Críochnaithe Scoile

An Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo tacú le réimse leathan gníomhaíochtaí a eagraíonn clubanna agus grúpaí óige deonacaha i ngach cearn de Cho. Dhún na nGall.

 

An Chreat Náisiúnta um Chaighdeáin Cáilíochta na hOibre don Ógra (NQSF)

Is uirlis tacaíochta agus forbraíochta d’Earnáil na hOibre don Ógra atá i gcreat NQSF).

Sonraí Teagmhála

Paddy Muldoon Oifigí Riaracháin, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall. T: 074 9161600  Fón Póca: 087 9213299  Riomhphost: paddymuldoon@donegaletb.ie [/lang_ie] [lang_en-uk]


Definition of Youth Work

The Youth Work Act, 2001, defines Youth Work as a planned programme of education designed for the purpose of aiding and enhancing the personal and social development of young persons through their voluntary involvement and which is: a) complementary to their formal education and training; and, b) provided primarily by voluntary youth work organisations.

Role of Donegal Education and Training Board (ETB)

 • Provide assistance and support to the Youth Work Organisations in Co. Donegal;
 • Administer youth related Grants from the Office of the Minister for Children & Youth Affairs (OMCYA) and other statutory agencies;
 • Implement the National Quality Standards Framework (NQSF) for Youth Work;
 • Participate in the work of the Children’s Services Committee;
 • Participate in other Youth related Committees or Groups;
 • Completion of Youth Service Provision Annual Report to OMCYA; and,
 • Establish a Youth Work Committee to advise and make recommendations to the ETB on the performance of its youth work functions.

Youth Work Programmes in Donegal

Donegal ETB, in conjunction with the Department of Education and Skills, provides administrative/financial support, either directly or collaboratively for the following Youth Programmes throughout Donegal:

 • Foróige Youth Development Scheme
 • Donegal Youth Service Ltd Daybreak Programme
 • Youth Information Centres Donegal Town and Letterkenny
 • Local Youth Club Grant Scheme
 • Schools Completion Programme

Local Youth Club Grant Scheme 2018

The LYCGS aims to support the broad range of activities of voluntary youth groups and clubs in all areas of Co Donegal.

Loading...

National Quality Standards Framework (NQSF)

The National Quality Standards Framework (NQSF) is a support and development tool for the Youth Work Sector.

Contact details

Paddy Muldoon Administrative Offices, Ard O’Donnell, Letterkenny, Co Donegal. T: 074 9161600  M: 087 9213299  Email: paddymuldoon@donegaletb.ie