Sainmhíniú ar Obair Ógra

SEIRBHÍSÍ ÓGRA 

San Acht um Obair Ógra, 2001, sainmhínítear obair ógra mar chlár pleanáilte oideachais atá leagtha amach chun críche cuidiú le forbairt phearsanta agus shóisialta daoine óga agus feabhas a chur ar an bhforbairt sin trína rannpháirtíocht dheonach agus:  

a) a chuireann leis an oideachas agus oiliúint acadúil; agus 

b) atá á chur ar fáil ag eagraíochtaí oibre ógra den chuid is mó.

An ról atá ag Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall (ETB)   

 • Cuidiú agus tacaíocht a chur ar fáil do na heagraíochtaí Oibre Ógra i gCo. Dhún na nGall;
 • Deontais a bhaineann le gnóthaí óige ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) agus gníomhaireachtaí reachtúla eile a riaradh; 
 • An Creat Um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta (CCCN) d’Obair Ógra a chur i bhfeidhm;      
 • Páirt a ghlacadh san obair a dhéanann Coiste Dhún na nGall um Sheirbhísí do Dhaoine Óga agus do Pháistí (CYPSC);
 • Páirt a ghlacadh i gCoistí nó i nGrúpaí eile a bhaineann le gnóthaí óige;
 • Tuarascálacha bliantúla ar dhul chun cinn a chur le chéile agus a chur faoi bhráid DCYA; agus,          
 • Tacú le Coiste Oibre Ógra ETB Dhún na nGall le comhairle a thabhairt agus moltaí a dhéanamh maidir le feidhmíocht fheidhmeanna oibre ógra an ETB. 
Cláir Oibre Ógra i nDún na nGall

Cuireann ETB Dhún na nGall, i gcomhar leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA), tacaíocht riaracháin/airgeadais, bíodh sé go díreach nó i gcomhar lena chéile, do na Cláir Oibre Ógra seo a leanas ar fud Dhún na nGall:

 • Scéim Forbartha Ógra Foróige
 • Clár Forbartha Ógra Foróige   
 • Clár Daybreak Seirbhís Ógra Dhún na nGall                                        
 • Ionad Eolais Ógra Leitir Ceanainn      
 • Scéim Deontas do Chlubanna Ógra Áitiúla              
 • Scéim Maoinithe Caipitil do Thionscadail/Sheirbhísí arna stiúradh ag Baill Foirne agus Clubanna/Grúpaí arna stiúradh ag Oibrithe Deonacha
Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla 2020

Tá sé mar aidhm ag an scéim deontais do chlubanna óige áitiúla maoniú a sholáthar i dtreo riachtanais grúpaí agus clúbanna óige faoi stiúr oibrithe deonacha ar fud Co. Dhún na nGall. Is é Déardaoin 9 Aibreán an dáta deiridh d’iarrataisí. Ba cheart foirmeacha a sheoladh chuig paddymuldoon@donegaletb.ie nó jacquieknox@donegaletb.ie.

Loading...
An creat um Chaighdeáin Náisiúnta Cáilíochta (CCCN)

Uirlis tacaíochta agus forbartha don Earnáil Oibre Ógra is ea an Creat um Chaighdeáin Náisiúnta Cáilíochta (CCCN).

Sonraí Teagmhála

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil linn ar na sonraí thíos.

Oifigeach Óige
Oifigí Riaracháin ETB
Ard Uí Dhónaill
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall

Guthán: 074 9161600
Fón póca:: 087 9213299
Ríomhphost: paddymuldoon@donegaletb.ie