Seoladh ar Clár Síocháin 111 (Céim 11) le CGDnG.| Launch of Co.Donegal VEC Peace 111 (Phase 11) Programme.

Launch of Co.Donegal VEC Peace 111 (Phase 2) Programme.

[lang_ie]Ag ócáid an tseachtain seo, sheol Marrietta Herraghty, leaschathaoirleach Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall,an clár Síocháin 111 atá mar aidhm Chleachtais Aisiríoch a neadú trí na scoileanna uile san dara-leibhéil, eagraíochtaí óige agus ionaid Cumasóige ar fud an chontae seo. Dúirt Marrietta go bhfuil CGDnG thar a bheith sásta bheith páirteach sa tionscadal síochána seo atá dírithe ar réimse leathan de ghrúpaí agus pobail ar fud an chontae agus labhair an Comhairleoir Dessie Larkin atá mar Chathaoirleach ar an Chomhpháirtíocht Síochána sa chontae faoin bhuiséad breis is €4 milliún atá ar fáil chun aidhmeanna an clár ina iomláine a bhaint amach. Feic an Preas Ráiteas iomlán anseo.[/lang_ie]

[lang_en-uk]This week saw the launch of the Co.Donegal VEC Peace 111 (Phase 11) Programme whose aims include embedding Restorative Practices across all second-level schools, youth organisations and Youthreach centres in the county. As Marrietta Herraghty, Vice Chairperson of Donegal VEC Committee performed the official launch, she said that the Donegal VEC are delighted to be involved in peace initiatives which are targeted at a wide range of groups and communities throughout the county and Cllr Dessie Larkin, Chairperson Peace 111 Partnership in the county spoke of the budget in excess of €4 million that has been allocated to help achieve these aims as we go forward. See here full Press Release.[/lang_en-uk]