Príomhoide Nua ceaptha ar Choláiste Ghleann na Finne, Srath an Urláir

Image of person.
Image of person.
Príomhoide nuacheaptha Choláiste Ghleann na Finne Séan McFadden.

Tá sé fógartha ag ETB Dhún na nGall go bhfuil an tUasal Séan McFadden ceaptha mar Phríomhoide nua ar Choláiste Ghleann na Finne i Srath an Urláir, le héifeacht ón 1 Eanáir 2024. Tagann Séan in áit an Uasail Alan Thompson atá ag dul i mbun poist mar phríomhoide ar Ghairmscoil na Mainistreach i mBaile Dhún na nGall, i mí Eanáir 2024 freisin.

Is as Gaoth Dobhair ó dhúchas do Shéan, agus tá sé ag obair do ETB Dhún na nGall ó 2000, tar éis dó bliain a chaitheamh i nDeoise Naomh Mícheál i mBaile Átha Troim, Co. na Mí. Bhí sé ag múineadh Innealtóireachta agus Teicneolaíochta i gColáiste Cranncha i mBun Cranncha ar feadh ceithre bliana déag ar dtús, sular chaith sé ceithre bliana ag múineadh i gColáiste na Maoile Ruaidhe i mBaile na nGallóglach agus ceithre bliana anuas mar Leas-phríomhoide agus é ar iasacht leis an JCT sa bhliain acadúil 2018-2019. Le linn a chuid ama le ETB Dhún na nGall, bhí sé i gceannas ar go leor tionscnamh teagaisc agus foghlama.

Ag caint faoina cheapachán nua, dúirt Seán, “Tá áthas agus bród orm gur ceapadh mar Phríomhoide mé ar Choláiste Ghleann na Finne. Táim ag fágáil pobal scoile iontach amháin i gColáiste na Maoile Ruaidhe agus ag dul isteach i gceann eile, is suíomh iontach é le bheith ann. Táim ag súil go mór leis an dúshlán a bhaineann le nascadh leis na daltaí, leis an bhfoireann agus le tuismitheoirí agus le bheith ag obair le chéile chun tógáil ar obair iontach an Phríomhoide atá ag dul as oifig, an tUasal Alan Thompson. Tá súil agam go leanfaimid ar aghaidh le tiomantas fhoireann iontach na scoile maidir le taithí foghlama den scoth a sholáthar do na scoláirí, i gcultúr cúraim agus meas, agus leanúint lena chothú agus le tacú leis sna blianta amach romhainn.”

Tá daonra de 450 mac léinn ag Coláiste Ghleann na Finne, lena n-áirítear mic léinn Iar-Ardteistiméireachta (PLC) agus cohórt foirne de 63, lena n-áirítear foireann teagaisc, Cúntóirí Riachtanas Speisialta (CRS) agus foireann choimhdeach.

Agus é ag déanamh comhghairdeas le Séan ar a cheapachán, dúirt an Dr Martin Gormley, Stiúrthóir Scoileanna ETB Dhún na nGall, “Tá lúcháir orm a fhógairt go bhfuil an tUasal Séan McFadden ceaptha mar Phríomhoide nua ar Choláiste Ghleann na Finne. Is cinnte go gcuirfidh cáilíochtaí ceannaireachta sármhaithe Shéain agus a thiomantas do bharrfheabhas san oideachas le forbairt bhreise na scoile. Táim ag tnúth le todhchaí geal faoina cheannaireacht do Choláiste Ghleann na Finne chun an obair a bhí á stiúradh ag an bPríomhoide a bhí ag dul as oifig, an tUasal Alan Thompson roimhe seo, mar aon leis an bhfoireann, na tuismitheoirí agus na daltaí a chur chun cinn.”

Dúirt an Príomhfheidhmeannach Anne McHugh, “Cuirim fáilte mhór roimh cheapachán Sheáin chuig Coláiste Ghleann na Finne. Is é ár misean deiseanna oideachais agus oiliúna a thairiscint a chuidíonn le daltaí a lánacmhainneacht a bhaint amach agus cur le saol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch a bpobail. Tá ról lárnach ag ár bPríomhoidí laistigh dár scoileanna maidir leis an bhfoireann bhainistíochta shinsearach a threorú agus tá a gcion lárnach don soláthar.”

Tá Coláiste Ghleann na Finne ar cheann de chúig cinn déag de na hiar-bhunscoileanna is fiche atá sa chontae faoi bhainistíocht ETB Dhún na nGall, an soláthraí oideachais agus oiliúna is mó sa chontae. Is páirtí iontaobhaí é an ETB fosta le haghaidh ocht bPobalscoil agus Scoil Chuimsitheach sa chontae. D’fhreastail breis agus 5,600 dalta ar iar-bhunscoileanna ETB Dhún na nGall in 2022.

Three people..
Príomhoide Choláiste Ghleann na Finne nuacheaptha Séan McFadden le Príomhfheidhmeannach ETB Dhún na nGall Anne McHugh agus Stiúrthóir Scoileanna ETB Dhún na nGall, an Dr Martin Gormley.