Príomhoide Nua ceaptha ar Gairmscoil Mhic Diarmada, Oileán Árainn Mhór

Image of person
Image of person
Derval Newman, Príomhoide nuacheaptha Ghairmscoil Mhic Diarmada.

Tá sé fógartha ag Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall (ETB) go bhfuil Derval Newman ceaptha ina Príomhoide nua ar Ghairmscoil Mhic Diarmada, Oileán Árainn Mhór ó Mheán Fómhair 2024. Glacfaidh sí áit Mary Doherty a rachaidh ar scor ag deireadh na scoilbhliana seo.

Bunaithe in 1990, is bunchloch ag an phobal áitiúil í Gairmscoil Mhic Diarmada a thugann deis do dhaoine óga a gcuid oideachais dara leibhéal a chríochnú agus iad ag fanacht cóngarach don bhaile. Tá sí ar cheann amháin de dhá iar-bhunscoil oileáin i gContae Dhún na nGall. Mar scoil Ghaeltachta, is féidir le Gairmscoil Mhic Diarmada, faoi láthair, cláir oideachais a sholáthar trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla araon.

Beidh Derval i gceannas ar fhoireann de thart ar fiche ag scoil Árainn Mhór, a bhfuil breis agus céad mac léinn ag freastal uirthi.

Is as Cluain Dolcáin ó dhúchas í, baile líonra Éireannach i nDeisceart Bhaile Átha Cliath, agus d’fhreastail sí ar Ghaelscoil Chluain Dolcáin agus ar Choláiste Chilliain, ar meánscoil Ghaeilge í. Tá céim aici sa Ghaeilge agus sa Mhatamaitic ó Ollscoil Mhá Nuad agus tá Dioplóma Iarchéime san Oideachas trí mheán na Gaeilge aici ó Ollscoil na Gaillimhe. Chuir Derval tús lena gairm sa mhúinteoireacht ina hiar-mheánscoil, Coláiste Chilliain sular bhog sí go Dún na nGall, áit ar ghlac sí le post mar mhúinteoir Gaeilge agus Mata i gColáiste Chineál Eoghain, Bun Cranncha in 2009, agus ceapadh ina Leas-Phríomhoide í ansin in 2011.

In 2019 d’aistrigh sí go Coláiste Ailigh agus tá sí ag obair mar mhúinteoir matamaitice ó shin agus ag tacú le forbairt agus le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na scoile ag an am céanna. Tá taithí aici fosta mar theagascóir socrúcháin ar an Mháistreacht san Oideachas in Ollscoil na Gaillimhe, ag déanamh maoirseachta ar mhic léinn agus iad ar a socrúchán múinteoireachta ar fud an Iarthuaiscirt agus chomh maith leis sin, is í an Comhordaitheoir Éitis i gColáiste Ailigh í.

Agus í ag labhairt faoina ceapachán nua, dúirt Derval: “Is mór an onóir dom a bheith ceaptha mar Phríomhoide Ghairmscoil Mhic Diarmada. Tá áit speisialta ag an scoil seo sa phobal, agus tá sceitimíní orm tógáil ar a tiomantas do shármhaitheas acadúil a chothú agus éagsúlacht teanga a cheiliúradh. Tá mé ag dúil le leanúint le sárobair Mary Doherty, an Príomhoide atá ag dul as oifig, maidir le deiseanna foghlama inrochtana agus cuimsitheacha a sholáthar chun go n-éireoidh lenár mic léinn uilig.”

Image of two people.
Derval Newman, Príomhoide nuacheaptha Ghairmscoil Mhic Diarmada le Stiúrthóir Scoileanna ETB Dhún na nGall, an Dr Martin Gormley.

Agus é ag déanamh comhghairdis le Derval as a ceapachán, dúirt an Dr Martin Gormley, Stiúrthóir Scoileanna ETB Dhún na nGall, “Tá mé thar a bheith sásta comhghairdeas a dhéanamh le Derval as a ceapachán mar Phríomhoide nua ó Mheán Fómhair 2024. Lena raon leathan taithí san oideachas, cumas láidir bainistíochta, agus tiomantas gan staonadh do rathúlacht na mac léinn, tá mé muiníneach go dtabharfaidh Derval go leor nuálaíochta chuig Gairmscoil Mhic Diarmada. Déanfaidh Derval aistriú saoráideach chuig an ról i ndiaidh di a bheith ag obair mar Leas-Phríomhoide roimhe seo. Níl dabht ar bith faoi ná go gcronóidh muid ár bPríomhoide atá ag imeacht, an tUasal Mary Doherty. Chruthaigh Mary, in éineacht le foireann na scoile, timpeallacht foghlama dhinimiciúil chuimsitheach ar an oileán, a thug cumhacht agus spreagadh do mhic léinn. Tá mé ag dúil anois le forbairt leanúnach na scoile agus le caibidil nua spreagúil i scéal an oideachais ar an oileán agus Derval i gceannas.”

Tagann ceapachán Derval Newman ag pointe ríthábhachtach i stair na scoile, ag an am céanna le hoscailt cuid nua den fhoirgneamh. Léiríonn an méadú seo tiomantas leanúnach Ghairmscoil Mhic Diarmada maidir lena háiseanna a fheabhsú agus le heispéireas oideachais gach mac léinn a shaibhriú. Treoraithe ag misean chun foghlaim inrochtana agus cuimsitheach a chur chun cinn, a thairiscint, agus chun tacú léi, cuireann an scoil ar chumas na mac léinn barr a gcumais a bhaint amach, ag cothú spioraid athléimneachta agus gnóthachtála.

Dúirt an Príomhfheidhmeannach Anne McHugh, “Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh Derval chuig ár bhfoireann bainistíochta sinsearaí. Tugann sí léi saibhreas taithí i réimse an teagaisc agus na foghlama agus tá sí ag dúil le cuid mhór ó na mic léinn, chomh maith le dearcadh straitéiseach i leith fhorbairt na scoile gan dearmad a dhéanamh ar ghrá don Ghaeilge agus don chultúr Ghaelach.”

Tá Gairmscoil Mhic Diarmada ar cheann de chúig scoil déag as fiche seacht iar-bhunscoil sa chontae atá faoi bhainistíocht ETB Dhún na nGall, an soláthraí oideachais agus oiliúna is mó sa chontae, agus is páirtí iontaobhaí í freisin ar ocht bPobalscoil agus Scoil Chuimsitheacha eile sa chontae. D’fhreastail níos mó ná 5600 mac léinn ar iar-bhunscoileanna ETB Dhún na nGall in 2023.