Gairmscoil na Mainistreach

Ráiteas Misin: Tá Gairmscoil na Mainistreach tiomanta d’fhorbairt iomlánaíoch na ndaltaí i dtimpeallacht chomhbhách a leagann béim ar a thábhachtaí agus atá sé luachanna mar chaoinfhulaingt agus meas a chothú.

Is é Gairmscoil na Mainistreach an scoil is mó den 15 scoil atá á riaradh ag ETB Dhún na nGall.  Is scoil neamh-shainchreidmheach í a fhreastalaíonn ar thuairim is 880 dalta a thagann as abhantrach thart fán ghob thuaidh de Bhá Dhún na nGall.

Tá muid bródúil as an dóigh a gcuireann muid seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil i dtimpeallacht uileghabhálach, chomhbhách agus mheasúil. Cuireann muid teagasc agus foghlaim ar ardchaighdeán ar fáil agus tá foireann dhíograiseach againn.  Cuireann muid clár éagsúil ar fáil agus rogha leathan ábhar le freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí uilig. Cuireann muid réimse leathan d’imeachtaí breise agus comhchuraclaim ar fáil, imeachtaí a chuireann na daltaí ar a suaimhneas sa scoil.  Éiríonn go maith leis an scoil mar gheall ar na caidrimh dhearfacha idir gach aon bhall dár bpobal.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil  

  • Teastas Sóisearach (JC)         
  • Idirbhliain (TY)                             
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)       
  • Ardteistiméireacht (LC)            
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (LCA)

GRIANGHRAIF Ó GHAIRMSCOIL NA MAINISTREACH

Sonraí Teagmhála

Gairmscoil na Mainistreachl
An Ghléib
Baile Dhún na nGall
Co. Dhún na nGal
F94 A409

Guthán: 074 9721105
láithreán gréasáin: www.avsdonegal.com

Príomhoide: Alan Thompson
Ríomhphost: alanthompson@donegaletb.ie

Leas-Phríomhoide: Ronan Doherty
Ríomhphost: ronandoherty@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach: Caroline Mohan
Ríomhphost: carolinemohan@donegaletb.ie

Príomhoide Tánaisteach Gníomhach: Michael Leyden
Email: michaelleyden@donegaletb.ie

Riarthóir: Amanda Connolly
Ríomhphost: amandaconnolly@donegaletb.ie

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.